Binapro BV heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van cookies. Wij respecteren alle vormen van privacy van onze bezoekers en klanten en achten het daarom niet nodig om data over hun surfgedrag te verzamelen. Mede hierdoor voldoet onze website aan de eisen van de AVG wetgeving die van kracht zal worden op 25 mei 2018.

Gebruiksvoorwaarden

De volgende voorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en BINAPRO bv, hierna te noemen BINAPRO. Door deze website te benaderen, te bekijken of te gebruiken, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u eraan gebonden bent en verklaart u alle toepasselijke wet- en regelgeving te zullen naleven. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken. BINAPRO kan, zonder bericht aan u, deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere informatie op deze website te allen tijde wijzigen door deze kennisgeving aan te passen. BINAPRO kan tevens te allen tijde zonder aankondiging verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in de producten of diensten die op deze website worden beschreven.

Algemeen

Deze website bevat eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. Noch deze site, noch enig deel van de inhoud van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BINAPRO worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst (“gepost”), overgebracht of gedistribueerd, of worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken, behoudens dat BINAPRO u niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte toestemming verleent voor het benaderen en afbeelden van de webpagina’s binnen deze site, uitsluitend op uw computer en voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik van deze website. Deze toestemming wordt u verleend op voorwaarde dat u de op deze website afgebeelde inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan die inhoud vergezeld gaat of die anderszins op deze site staan vermeld. Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op deze site leidt tot automatische beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend, en u dient alle exemplaren of kopieën van gedownload materiaal die in u in uw bezit of onder uw gezag hebt, onverwijld te vernietigen. Behoudens de beperkte toestemming die u in de voorgaande alinea is verleend, verleent BINAPRO u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectuele-eigendomsrecht. Niets van de inhoud op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium.

Disclaimer

Er wordt geen toezegging gedaan of garantie gegeven dat de informatie op deze website correct, actueel of volledig is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typefouten bevatten. BINAPRO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze website dat de informatie actueel is of dat de op deze website geplaatste informatie correct of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak die op deze website wordt beschreven. BINAPRO geeft geen garantie dat enig gemeld probleem door BINAPRO wordt opgelost, ook niet indien BINAPRO ervoor kiest om informatie te verstrekken met het doel een probleem op te lossen.

Vertrouwelijke informatie

BINAPRO wenst van u via onze website geen vertrouwelijke informatie te ontvangen, noch informatie waarvan u eigenaar bent. Houd er rekening mee dat alle informatie en al het materiaal dat aan BINAPRO wordt toegezonden, geacht wordt NIET vertrouwelijk te zijn. Door BINAPRO enige informatie of enig materiaal toe te zenden, verleent u BINAPRO het onbeperkte, onherroepelijke recht die informatie of dat materiaal te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, te uploaden, te plaatsen (“posten”), te verzenden, te distribueren, in het openbaar af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en die informatie of dat materiaal anderszins vrijelijk te gebruiken. U gaat er tevens mee akkoord dat het BINAPRO vrij staat gebruik te maken van elk idee, elk concept, alle kennis en alle technieken die u ons met welk doel dan ook toezendt. Wij zullen echter niet uw naam vrijgeven, noch anderszins het feit naar buiten brengen dat u materialen of andere informatie aan ons hebt toegezonden, tenzij (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u er eerst van op de hoogte brengen dat de materialen of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site toezendt, wordt gepubliceerd of anderszins wordt gebruikt in combinatie met uw naam; of (c) wij daartoe van rechtswege worden gedwongen. Op personen terug te voeren informatie die u aan BINAPRO verzendt ten behoeve van het ontvangen van producten of diensten, wordt behandeld overeenkomstig ons privacybeleid. Raadpleeg voor informatie over het privacybeleid van BINAPRO het tabblad getiteld “Privacy”.

Links naar deze site

Voor alle links naar deze website dient door BINAPRO schriftelijk toestemming te worden verleend, met dien verstande dat BINAPRO toestemming verleent voor links waarbij de link en de pagina’s die door de link worden geactiveerd (a) geen frames vormen rond enige pagina op deze website of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven van uw relatie met BINAPRO; (c) niet de indruk wekken dat BINAPRO u, uw website of uw product(en) of dienst(en) aanbeveelt of onderschrijft; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over BINAPRO wekken en geen schade berokkenen aan de goede naam of handelsmerken van BINAPRO. Als aanvullende voorwaarde voor toestemming om naar deze website te linken, dient u ermee akkoord te gaan dat BINAPRO deze toestemming om naar deze website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde kan intrekken. U stemt ermee in om in een dergelijk geval onverwijld alle links naar deze website te verwijderen en het gebruik van enig handelsmerk van BINAPRO te staken.

Vertalingen

Bepaalde tekst op deze website kan beschikbaar worden gesteld in andere talen dan het Nederlands. Mogelijk is de tekst vertaald, door een persoon, of uitsluitend door computersoftware zonder menselijke tussenkomst of controle. Dergelijke vertalingen worden als extra service aan u ter beschikking gesteld en BINAPRO doet geen enkele uitspraak of toezegging met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de vertaling, of deze nu door de computer is gegenereerd of door mensen is gemaakt. Zie de onderstaande Uitsluiting van Garantie voor aanvullende bepalingen.

Uitsluiting van garantie

Gebruik van de site is geheel voor eigen risico. Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “As Is”, zonder enige garantie. Voor zover mogelijk onder toepasselijk recht sluit BINAPRO alle uitdrukkelijke, stilzwijgende, wettelijke en andere garanties en verklaringen uit, met begrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en de garantie dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de eigendoms- of intellectuele-eigendomsrechten van derden. Zonder het voorafgaande te beperken, geeft BINAPRO geen enkele garantie dat deze website ononderbroken, tijdig, nauwkeurig en foutvrij zal zijn. U bent zich er van bewust en gaat er mee akkoord dat, indien u materialen, informatie, producten of diensten download of anderszins verwerft, u dit doet naar eigen oordeel en voor eigen risico, en dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige daaruit voortvloeiende schade, met inbegrip van verlies van gegevens of schade aan uw computersysteem.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval is BINAPRO jegens enige partij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale gevolgschade voortvloeiend uit deze website of informatiebron waarnaar vanuit deze website wordt verwezen of via deze website toegankelijk is, of voor het gebruik, het downloaden of het benaderen van enig materiaal, enige informatie, enig product of enige dienst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winsten, onderbreking in de bedrijfsvoering, verloren spaartegoeden, verlies van programmaʼs of andere gegevens, zelfs niet indien BINAPRO uitdrukkelijk van mogelijkheid van een dergelijke schade op de hoogte is gebracht. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor elke rechtsvordering, hetzij gebaseerd op overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad of welke juridische grond dan ook. Voor bepaalde materialen, informatie, producten en diensten die via deze website worden aangeboden, kunnen aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen gelden. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren dergelijk aanvullende of afwijkende bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen boven deze Gebruiksvoorwaarden. Raadpleeg de toepasselijke overeenkomst of kennisgeving.