Binapro BV heeft er bewust voor gekozen om geen gebruik te maken van cookies. Wij respecteren alle vormen van privacy van onze bezoekers en klanten en achten het daarom niet nodig om data over hun surfgedrag te verzamelen. Mede hierdoor voldoet onze website aan de eisen van de AVG wetgeving die van kracht zal worden op 25 mei 2018.

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze algemene in en verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen BINAPRO B.V. gevestigd aan de Zandberg 4a, 5431 BK Cuijk, – hierna te noemen BINAPRO – en wederpartij.

Artikel 1 – Definities

Wederpartij : alle natuurlijke en/of rechtspersonen met wie BINAPRO een (of meerdere) in- of verkoop of anderszins overeenkomst(en) heeft gesloten respectievelijk wenst te sluiten.

Levering : Onder “levering” wordt in deze voorwaarden tevens ‘prestatie’ verstaan.

Inkoop : Onder “inkoop” worden zowel inkoop van goederen als diensten begrepen.

Overeenkomst : Onder “overeenkomst” wordt verstaan een verplichting en of contract anderszins dan levering en/of inkoop.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Vestigings- & bezoekadres:
Binapro bv
Zandberg 4a
5431 BK Cuijk

Correspondentie adres:
Binapro bv
Zandberg 4a
5431 BK Cuijk
Telefoonnummer: +31 (0)485 31 10 64
E-mail: info@binapro.nl
KvK-nummer: 612151198
Btw-identificatienummer: NL8542.56.155.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene in- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan alsmede op alle inkopen van goederen en diensten in de ruimste zin des woords;
2. De door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dan ook nimmer geaccepteerd;
3. Wijzigingen en of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk door BINAPRO aan de wederpartij zijn bevestigd en alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Voor nieuwe opdrachten c.q. overeenkomsten kunnen geen rechten ontleend worden aan eerder overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden;
4. Indien twee of meer (rechts-)personen gezamenlijk met BINAPRO een overeenkomst sluiten is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel.

Artikel 4 – Offertes

1. Alle offertes en/of overeenkomsten door of namens BINAPRO verstrekt zijn vrijblijvend en onverbindend;
2. De in de offertes verwerkte gegevens zoals prijzen, tekeningen, brochures, kwaliteitsaanduidingen en hoeveelheden zijn door BINAPRO zo nauwkeurig mogelijk bepaald, doch de wederpartij kan aan die gegevens geen rechten ontlenen;
3. Toezendingen van aanbiedingen en/of documentatie en/of een overeenkomst aan of van BINAPRO verplicht BINAPRO niet tot het sluiten van een overeenkomst noch kan daaraan enig recht tot dooronderhandelen worden ontleend.

Artikel 5 – Verplichtingen

1. De ten behoeve van de overeenkomst verstrekte gegevens worden en mogen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de aanbieding of opdracht. Partijen verplichten zich deze gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken;
2. Wederpartij verplicht zich om aan BINAPRO alle medewerking te verlenen, waardoor een optimale aflevering/uitvoering van de overeenkomst kan worden bevorderd;
3. Wederpartij verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en opdrachten en voorwaarden zoals door BINAPRO gesteld en die een correcte nakoming van de overeenkomst bevorderen.

VERKOOP / LEVERANTIES

Artikel 6 – Overeenkomst van levering

1. Een overeenkomst tot verkoop/levering komt tot stand door schriftelijke aanvaarding dan wel schriftelijke bevestiging door BINAPRO van de door wederpartij verstrekte opdracht;
2. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q, opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Indien de wederpartij niet binnen 24 uur na de ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk reclameert tegen de inhoud ervan, wordt de wederpartij geacht daarmee akkoord te gaan;
3. Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. BINAPRO is gerechtigd vóór het aangaan van de overeenkomst respectievelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst van wederpartij zekerheid te eisen dat zij aan al haar verplichtingen op grond van de overeenkomst zal voldoen;
4. Bij de uitvoering van de overeenkomst is BINAPRO bevoegd derden in te schakelen, waarvan de kosten aan wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave;
5. Wederpartij vrijwaart BINAPRO voor schade ontstaan door onduidelijkheden in de door hem verstrekte maten en aantallen alsmede voor de door haar ter beschikking gestelde zaken, informatie, rechten van intellectuele eigendom en hulppersonen.

Artikel 7 – Levering en levertijd bij levering

1. Aflevering geschiedt franco op één enkel afleveradres bij opdrachten met een goederenwaarde boven € 750,00. Bij opdrachten onder een goederenwaarde van € 750,00 wordt per order een basistoeslag berekend plus een toeslag per collo als bijdrage in de verzendkosten tenzij een en ander anders schriftelijk is overeengekomen. Een overzicht van de actuele toeslagen zal op verzoek schriftelijk en/of digitaal ter hand worden gesteld;
2. Leveringen geschieden –uitgezonderd in geval van overmacht – steeds op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur. Indien goederen op of voor een bepaald ander te noemen tijdstip geleverd dienen te worden zal er een toeslag berekend worden per levering welke toeslag afhankelijk is van de te maken extra kosten;
3. Zaken die door de wederpartij niet worden afgenomen staan, voor rekening en risico van de wederpartij, te zijner beschikking bij BINAPRO opgeslagen;
4. Bij massazaken is in de aantallen een afwijking van 1% naar boven en beneden toegestaan. Tevens zijn toegestaan geringe afwijkingen in kleur, gewicht, afmetingen en of kwaliteit;
5. Opgegeven levertijden zullen nooit te beschouwen zijn als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient wederpartij BINAPRO daarvan schriftelijk in gebreke te stellen;
6. BINAPRO is gerechtigd om te leveren in gedeelten welke BINAPRO afzonderlijk kunnen factureren.

Artikel 8 – Transport risicoverzekering bij leveranties

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de wederpartij aan BINAPRO zijn verstrekt, door BINAPRO als een goed huisvader bepaald zonder dat BINAPRO hiervoor enige aansprakelijkheid draagt;
2. Indien zaken door oorzaken van BINAPRO’s wil onafhankelijk niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd is BINAPRO gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling te verlangen als had in ontvangstneming plaatsgehad.

Artikel 9 – Prijzen bij leveranties

1. Prijzen op opdrachtbevestigingen zijn bindend en zijn;
a. gebaseerd op franco huis, onder verwijzing naar artikel 7 lid 1;
b. exclusief BTW, belastingen, heffingen en rechten;
c. vermeld in euro.

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid bij leveranties

1. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald staat BINAPRO in voor deugdelijkheid van de door BINAPRO geleverde zaken en diensten gedurende een termijn van 1 maand na levering, met inachtneming van de volgende beperkingen;
a. BINAPRO vervangt zaken waarvan de wederpartij aantoont dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, immateriële schade en/of indirecte schade is uitgesloten;
b. Met betrekking tot zaken die door BINAPRO niet zelf zijn gefabriceerd maar elders zijn ingekocht beperkt BINAPRO haar verplichting tot garantie voor zover de leverancier en producent deze garantie verstrekken;
c. De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij buiten BINAPRO om wijzigingen heeft aangebracht in geleverde zaken dan wel reparaties heeft verricht/laten verrichten en indien de wederpartij de zaken onoordeelkundig heeft behandeld of onderhouden;
d. Voldoening van de garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding voor de wederpartij. Ingeval van niet, niet tijdige of niet volledige levering is aan de verplichting van BINAPRO tot voldoening van de schade voldaan door het ontbrekende alsnog te leveren;
e. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald en voor zover BINAPRO aansprakelijk is krachtens de wet of algemene rechtsregels van openbare orde en goede trouw is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 11 – Klachten/Reclamaties bij leveranties

1. Controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de wederpartij. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheid wordt gereclameerd, worden de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen e.d. documenten vermelde hoeveelheden door de wederpartij als juist erkend. De wederpartij is verplicht direct na ontvangst van de zaken te controleren of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden;
2. Klachten betreffende de leveringen behoren zo spoedig mogelijk, doch moeten uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst der zaken schriftelijk bij BINAPRO zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd onverminderd haar rechten ingevolge de wet ingeval van verborgen gebreken. Verwerkte zaken worden geacht te zijn goedgekeurd;
3. Klachten over geleverde zaken geven de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten. Retourzendingen kunnen slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming door en onder de door BINAPRO nader te bepalen voorwaarden.

Artikel 12- Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van alle door BINAPRO aan de wederpartij geleverde zaken blijft bij BINAPRO zolang de wederpartij de vordering van BINAPRO uit hoofde van deze of gelijksoortige   overeenkomsten niet heeft voldaan, zo lang de wederpartij de verrichte of de nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zo lang de wederpartij vorderingen van BINAPRO wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten;
2. BINAPRO is bevoegd de zaken, zonder ingebrekestelling, bij overschrijding van de betalingstermijnen terug te vorderen. De wederpartij is verplicht de zaak op eerste vordering van BINAPRO  onvoorwaardelijk aan BINAPRO terug te geven. De kosten van teruggave zijn voor rekening van de wederpartij;
3. De wederpartij stelt BINAPRO op eerste verzoek in de gelegenheid de door BINAPRO geleverde zaken bij haar terug te halen;
4. De wederpartij is zo lang zij aan haar verplichtingen tegenover BINAPRO niet heeft voldaan niet gerechtigd op de door BINAPRO geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen te zullen verklaren dat zij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd zijn. Voorts verbindt de  wederpartij zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij een pandrecht op de zaken wordt gevestigd, in welk geval de wederpartij zich aan verduistering schuldig zal maken.

Artikel 13 – Retentierecht bij leveranties

1. BINAPRO is gerechtigd om zaken die BINAPRO van de wederpartij onder haar heeft onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die BINAPRO ter uitvoering van orders van dezelfde wederpartij zijn gemaakt, onverschillig of deze orders betrekking hebben op voormelde of andere zaken of prestaties van de wederpartij;
2. Recht van retentie heeft BINAPRO ook indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd of gekregen.

Artikel 14 – Betaling bij leveranties

1. Betaling dient per bancaire transactie bij af- of oplevering te geschieden;
2. De betaling dient te geschieden middels storting of overmaking op een door BINAPRO aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen;
3. Indien BINAPRO een of meer vorderingen op de wederpartij bezit die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van een vordering wegens tekortschieten van een zodanige overeenkomst, zal de betaling die van de wederpartij wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die vorderingen;
4. Indien de prijs is vermeld in vreemde valuta behoudt BINAPRO zich het recht voor koerswijzigingen door te rekenen.

Artikel 15 – Niet tijdige betaling bij leveranties

1. Bij niet tijdige betaling of bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum, met de laatste aanmaning of ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijk vertragingsrente verschuldigd per (gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag;
2. Bij niet tijdige betaling of bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij met de laatste aanmaning, van rechtswege in verzuim, en is zij vorderingskosten, conform WIK staffel, verschuldigd over het nog openstaande bedrag;
3. Bij incasso zijn alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij;
4. Indien BINAPRO het faillissement van de wederpartij aanvraagt zal deze tevens gehouden zijn naast de hierboven genoemde kosten de kosten van de faillissementsaanvraag aan BINAPRO te voldoen.

Artikel 16 – Verjaring en verval bij leveranties

Een rechtsvordering tot schadevergoeding ingevolge de verkoop en leverantiebepalingen in deze algemene voorwaarden – met name doch niet uitsluitend – artikel 11 lid 2 verjaart door verloop van een jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schade bekend is geworden of had moeten worden. Rechtsvorderingen inzake inkoop van diensten en goederen verjaren overeenkomstig de wet.

INKOOP

Artikel 17 – Overeenkomst van (in)koop en/of het afsluiten van een overeenkomst

1. Een overeenkomst tot (in)koop van goederen en/of diensten of anderszins aangaan van een verbintenis komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van BINAPRO van de door wederpartij aangeboden diensten en/of goederen;
2. Voor (in)koop van goederen en/of diensten waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q, opdrachtbevestiging is uitgebracht geldt dat BINAPRO te allen tijde het recht heeft de inkoop te annuleren tenzij de diensten zijn geleverd. Ten aanzien van geleverde goederen heeft BINAPRO het recht – indien en voor zover geen schriftelijke bevestiging van de overeenkomt aanwezig is – de goederen als onbesteld te retourneren. Alle kosten van deze retourzending komen geheel voor rekening van de wederpartij;
3. Wederpartij vrijwaart BINAPRO voor schade ontstaan door onduidelijkheden in de door wederpartij verstrekte maten en aantallen alsmede voor de door haar ter beschikking gestelde zaken,  informatie, rechten van intellectuele eigendom en hulppersonen.

Artikel 18 – bij (in)koop

1. Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en in een daarbij behorende specificatie is bepaald, dienen de te leveren goederen en/of diensten en/of anderszins overeenkomsten:
a. Met betrekking tot hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen in de order is vermeld;
b. Indien de order geen omschrijving vermeldt omtrent kwaliteiten dienen de te leveren goederen van degelijke materialen te zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering te zijn en in alle  opzichten gelijk te zijn aan de monsters of modellen, die door de koper en/of de verkoper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
c. Een overeenkomst is alleen bindend nadat deze door alle partijen voor akkoord is ondertekend. Aan een voorstel en/of concept overeenkomst kunnen door de wederpartij geen rechten ontleend worden;
d. Vóór verzending dient verkoper zorgvuldig te onderzoeken en beproeven of de goederen in overeenstemming zijn met hetgeen is overeengekomen.

Artikel 19 – Prijzen bij (in)koop

1. Prijsafspraken worden schriftelijk bevestigd en zijn alsdan voor de verkoper bindend;
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen;
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs worden de prijzen gehanteerd zoals eerder overeengekomen;
4. De koopprijs per product wordt in onderling overleg vastgesteld. Overeengekomen prijzen worden door de verkoper 1 jaar gegarandeerd en kunnen tussentijds niet eenzijdig worden gewijzigd. Na het verstrijken van deze termijn is lid 3 van toepassing.

Artikel 20 – Betaling bij (in)koop

1. Betaling geschiedt middels storting of overmaking op een door wederpartij aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen einde maand na factuurdatum tenzij schriftelijk een andere betalingsregeling is overeengekomen;
2. Indien BINAPRO een of meer vorderingen op de wederpartij bezit die niet (uitsluitend) voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de wederpartij verrichte of nog te  verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van een vordering wegens tekortschieten in de verplichtingen uit een overeenkomst dan wel ter zake onrechtmatig handelen van de wederpartij jegens BINAPRO zal de betaling aan de wederpartij geschieden onder aftrek van die vorderingen.

Artikel 21 – Leveringstermijn bij inkoop

1. Wederpartij zal de goederen leveren op het tijdstip dat of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die is overeengekomen. Deze termijn vangt aan op de datum, waarop de BINAPRO de order heeft bevestigd of – indien dat later is – op de datum, waarop BINAPRO de wederpartij in het bezit heeft gesteld van inlichtingen en/of materialen en/of hulpmiddelen die wederpartij nodig heeft om met de uitvoering van de opdracht te kunnen beginnen;
2. Zodra wederpartij weet of verwacht, dat de goederen/diensten niet op tijd geleverd kunnen worden, zal hij BINAPRO daarvan onverwijld verwittigen. Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade, die BINAPRO lijdt door de vertraging alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertraging;
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 is BINAPRO bevoegd na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken na een schriftelijke verklaring de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen/diensten, die nog niet geleverd zijn maar ook tot de goederen/diensten, die op grond van dezelfde overeenkomst reeds geleverd/uitgevoerd waren, indien deze goederen en/of diensten niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen en/of diensten;
4. Bij ontbinding van de overeenkomst is BINAPRO bevoegd aan wederpartij voor diens rekening en risico de goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden en van wederpartij de betalingen, die hij voor deze goederen/diensten mocht hebben gedaan, terug te vorderen;
5. Bij ontbinding van de overeenkomst is wederpartij verplicht aan BINAPRO – behalve de in lid 2 bedoelde schade – ook alle verdere schade, die BINAPRO mocht lijden o.a. door een dekkingskoop en door winstderving, te vergoeden.

Artikel 22 – (Product) aansprakelijkheid

1. Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van en/of door het gebruik van de door wederpartij geleverde goederen/ iensten, tenzij de schade een gevolg is van een door BINAPRO gemaakte fout of van een door BINAPRO bij het gebruik en de bediening gemaakte fout;
2. Wederpartij zal BINAPRO volledig schadeloosstellen voor alle schade aan goederen of personen, die voor BINAPRO, haar personeel of voor haar afnemers mocht ontstaan uit of tengevolge van handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad van wederpartij, diens personeel of van andere personen, door wederpartij bij de  uitvoering van de opdracht/order betrokken;
3. Wederpartij zal BINAPRO geheel vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde de vordering te dezer zake tegen BINAPRO wordt ingesteld, zal BINAPRO de wederpartij daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal BINAPRO zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij wederpartij haar daartoe toestemming geeft of wederpartij in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 24 – ontbinding

1. Onverminderd het bepaalde wordt de (koop)overeenkomst ontbonden door een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze (koop)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent;
2. Door de ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 26 – Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van BINAPRO bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 27 – Slotbepaling

Elk beding dat strijdig mocht zijn of worden met dwingende bepalingen van Nederlands recht zal telkens indien mogelijk herleid worden tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van een of andere bepalingen de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.